We współpracy z
MENU menu icon

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu „Stworzenie żłobka Ekspercik” RPZP.06.06.00-32-K001/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.


Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 973 085,00 zł.

1. Rekrutacja w trybie ciągłym w okresie od 15.04.2019 do 31.08.2020

2. Warunki przyjęcia do projektu:

Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są kobiety, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie, spełniające następujące kryteria:

**zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

** wiek powyżej 18 lat,

**status uczestnika:

- Osoba bezrobotna1 pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoba, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka

- Osoba pracująca2 opiekująca się dzieckiem do lat 3, będąca w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

- Osoba bierna zawodowo3 pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym osoba, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywająca na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

Priorytetowo będą przyjmowane osoby:

**niepełnosprawność dziecka- 30 pkt

** z niepełnosprawnością – 20 pkt

** kobiety z wykształceniem max średnim- 10 pkt

** osoby o niskich dochodach- 10pkt

 


1 Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez zatrudnienia, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (to osoby, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, lecz nie pracują, aktywnie poszukują pracy i są gotowe do podjęcia zatrudnienia) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

2 Osoba pracująca - osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstw o rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków.

i. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstw o nie osiąga zysków ;

ii. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konferencjach lub seminariach);

iii. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.

iv. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą w nosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstw o rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za „osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, gdzie pracodawca zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i okres ten obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. „Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. 3 Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)”

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

wypełnij formularz

a my skontaktujemy się z tobąwolisz zadzwonić?

Wyświetl numer ››